divendres, 27 de novembre del 2009

La FSMCV estima que el projecte de pressupost per al 2010 del Consell només cobreix el 22% de les necessitats les societats musicals


Per la seua importància inserte en el blog aquest article de la Federació de Societats Musicals per tal de deixar ben clar quin és el tracte que les nostres bandes, reben de la Consellera de Cultura. Les bandes de música són el referent cultural més antic del País Valencià, a tots els pobles trobem referències d’elles, pràcticament abans de que s’acceptara el concepte d’Associació Cultural. És per això que, com a portaveu de Cultura del grup de Les Corts, he assumit com a pròpies totes i cadascuna de les esmenes que ells han proposat i les defendré en Comissió i Plenari, si el PP no les inclou al Pressupost. Ho faig per convenciment, reconeixent la tasca de formació musical de les seues escoles; la tasca social que duen a terme, més important quan la població més menuda és; la capacitat de portar la música a cada racó del País; la presència en la festa i la importància cultural del seu treball. Des del Bloc, com a nacionalistes, no podem fer altra cosa que donar-los el nostre recolzament més rotunde i més sincer.

València, 26 de novembre del 2009.La diferència entre el projecte de pressupost i les propostes d'esmenes presentades per la FSMCV es xifra en més de 12 milions d'euros. A més, els comptes no arrepleguen els compromisos adquirits, davant de la Federació i en les Corts, per la consellera de Cultura. La FSMCV ha dirigit al Grup parlamentari Popular diverses propostes d'esmenes al projecte de pressupost de la Generalitat Valenciana per al 2010 per valor de quasi 16 milions d'euros. El projecte de pressupost per a aqueixes mateixes partides suposa uns 3,5 milions d'euros, és a dir, a penes un 22,41% de la quantitat que la FSMCV estima necessària per a cobrir les necessitats les societats musicals de la Comunitat Valenciana i que respectaria els compromisos adquirits pel Consell. La consellera de Cultura, Trini Miró, es va comprometre amb la FSMCV i el 28 d'octubre del 2009 en les Corts Valencianes –A preguntes del diputat del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) Josep Mª Pañella– A actualitzar a l'alça els diferents acords i convenis amb la Federació, així com a servir d'interlocutora amb altres conselleries per a aclarir qui ha d'assumir diversos acords que, en aquests moments, no assumeix cap d'elles.
La FSMCV posa en relleu en les seues propostes d'esmenes que el projecte de pressupost no sols continua sense respectar acords ja firmats, sinó que inclou notables retalls respecte a les partides de pressupostos anteriors.
Ajudes a les escoles de música En el projecte de pressupost de 2010, les ajudes a les escoles de música pateixen una important reducció i passen de 4.465.000 euros, en 2009, a 2.914.600 euros, és a dir, un descens de quasi el 35% respecte a l'exercici anterior. L'escrit remés al Grup parlamentari Popular adverteix que la quantitat assignada és a «totes llums insuficient» per a la supervivència de les escoles i donarà com resultat la desaparició de les mateixes –tal com estan considerades actualment– En el termini de dos anys si no s'amplien les ajudes. La Federació considera que és necessari que aquesta partida garantisca la sostenibilitat de totes les escoles de música pertanyents a les 524 societats musicals de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa en 2010 s'haurien de destinar 10.800.000 euros (aproximadament el 50% del que es destina a aquest mateix concepte en altres comunitats autònomes veïnes). A més, la FSMCV proposa també crear una partida dotada amb 1.080.000 euros per a ajudes a les escoles d'educands, en compliment del punt 7 de l'acord marc entre la Generalitat Valenciana i la FSMCV. Conveni de funcionament de la FSMCV El conveni de funcionament que la FSMCV té firmat amb l'Institut Valencià de la Música (IVM) passa de 307.845 euros, en 2009, a 222.330 euros per al 2010 (–27,78%). L'execució de la subvenció en 2008 ja va patir una minoració del –20%. La FSMCV proposa que s'actualitze aquesta partida pressupostària, des del seu naixement en l'exercici 2000, d'acord al IPC. La quantitat resultant per a l'exercici 2010 seria de 393.662,94 euros. Conveni de concerts d'intercanvi entre societats musicals El conveni de concerts d'intercanvis comptava en 2009 amb 391.230 euros. Per al 2010 s'assignen 282.560 euros (–27,78%). L'execució de la subvenció en 2008 ja va ser reduïda un 20%. La FSMCV proposa l'adequació d'aquesta partida pressupostària als costos reals actuals derivats de la realització de dos concerts per cada una de les agrupacions artístiques de societats musicals que intervenen en la campanya. D'aquesta manera, l'import per a l'exercici 2010 seria de 1.125.000 euros. Ajudes a l'adquisició d'instruments L'IVM ha contemplat, des de l'exercici 2006, una dotació per a ajudes a l'adquisició d'instruments. Aquesta partida es veu notablement minvat any rere any. En 2006 es van assignar 200.000 euros que han quedat en 109.510 per al 2010, la qual cosa suposa un retall del 45%. L'esmena que proposa la Federació és l'actualització de la partida pressupostària d'acord a l'import total de les sol·licituds presentades al programa d'ajudes amb una cobertura del 50%. En 2009 van ser 1.500.000 euros, amb la qual cosa la quantitat per a l'exercici 2010 seria de 750.000 euros. A més de totes aquestes partides, l'acord marc de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i la FSMCV, firmat en 2005, segueix sense complir-se en els punts següents: la creació de la I Plataforma Tecnològica per a la FSMCV, valorada en 101.900 euros; el programa autonòmic d'ajudes a la construcció i remodelació de les seus socials de les societats musicals, valorat en 1.500.000 euros; i la cessió d'una seu per a la ubicació definitiva de la FSMCV.

diumenge, 15 de novembre del 2009

PER ALS CIUTADANS, EL VALOR AFEGIT DE LES CAIXES ÉS QUE GENEREN UNA SENSACIÓ DE PROXIMITAT I FIDELITAT A UN TERRITORI


El president de la Comissió Nacional de la Competència, Luís Bereguer, pareix oblidar que vivim en l'estat de les autonomies amb les seues declaracions en les quals aquest es declara contrari a la fusió entre caixes d’una mateixa autonomia i partidari de les fusions interautonòmiques d’aquestes entitats. El senyor Berenguer és molt lliure, com a persona, de pensar el que vulga d’aquest tema i de qualsevol altre, però el president d’una comissió encarregada de vetllar perquè no es vulneren els drets dels ciutadans amb mesures d’oligopoli no hauria de pronunciar-se com a tal sobre un tema que en cap cas afectaria la lliure competència entre bancs i caixes. En aquest sentit, seria bo que recordara que l’estat espanyol no té una articulació unitària, afortunadament, com la que havia tingut en altres etapes anteriors, sinó autonòmica, i per tant és, com a mínim igual de lògic, que alguns defensem que el marc de les fusions de les caixes, si s’han de donar, siga l’autonòmic i no l’estatal.
Cal valorar bé les raons en favor i en contra de la fusió entre Bancaixa, la CAM i Caixa Ontinyent però des del BLOC, com a nacionalistes valencians, ens oposem per complet a que alguna d’elles siga absorbida, per més fusió que li diguen, per caixes externes al País Valencià, ni per Caja Madrid ni per cap altra. En aquest sentit hem exigit repetidament al Consell del PP plenes garanties de que no admetrà fusions extravalencianes de les caixes del nostre país, tal com està fent Catalunya, on les fusions que es preparen seran entre caixes catalanes, sense permetre que les decisions sobre les inversions es prenguen des de fora del seu territori. És per això que pensem que declaracions com les del senyor Berenguer són extemporànies, i impròpies del president d’una comissió que, justament perquè s’ocupa de la competència, hauria de saber quines són les seues “competències” i quines no.

dijous, 12 de novembre del 2009

LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ NO PENSA COMPLIR LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA HOMOLOGACIÓ DELS TÍTOLS DE FILOLOGIA CATALANA

La compareixença realitzada avui, davant de la Comissió de Política Lingüística de Les Corts, per la Secretària Autonòmica d’Educació, Conxa Gómez, ha deixat ben clar que la Conselleria no pensa complir el que diu la sentència del Tribunal Constitucional ni les del Suprem ni tampoc les del TSJ.
No contents amb això el PP ens ha acusat als demés de tractar les sentències segons el nostre interès, quan ells en tenen 25 sobre aquest tema i les incompleixen totes.
He renunciat a fer una intervenció política en defensa de la nostra llengua i simplement he argumentat amb passatges de les diferents sentències que us resumisc:
Le sentències entren de ple en el tema de la unitat de la llengua dient que l’Estatut d’Autonomia no resol la possible diferència entre el valencià i el català per la qual cosa s’ha de remetre a l’àmbit científic i expliquen que els recurrents han aportat “dades suficients que revelen que eixa unitat lingüística té un importantíssim reconeixement en el camp científic” i que l’Administració no ha ofert dades “que exterioritzen l’existència de corrents doctrinals de similar magnitud que representen opinions discrepants”.
A més cita, com a proves, la definició del Diccionari de la Real Academia de la Lengua Española, la legislació estatal, els estatuts de diverses universitats i el dictamen de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de 9 de febrer de 2005, en el que es reconeix que la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és la que compartim amb les Comunitats autònomes de Catalunya,Illes Balears i el Principat d’Andorra i que les diferents parles de les mateixes “constitueixen un mateix sistema lingüístic”.
També he argumentat que la generalitat era la que havia d’aportar les proves de que les diferències existents en les diferents parles justificaven el no reconeixement de la titulació de Filologia Catalana, cosa que no ha fet.
Per acabar diuen també que “ no existeix raó jurídica que permeta sostenir que la titulació de la llicenciatura de Filologia Catalana no constituïsca titulació suficient...” i que “ si el títol de Llicenciat en Filologia Valenciana és homologat o equivalent al de Llicenciat en Filologia Catalana, és obvi que, a quants aspirants estiguen en possessió d’una o altra titulació, se’ls haurà de dispensar idèntic tracte”.
Les sentències són prou clares per a tot el món excepte per al PP, i només insisteixen en que compleix l’Estatut d’Autonomia i la legislació valenciana. He recordat allò que va dir el Director General de Personal, David Barelles: “la convocatòria d’oposicions a docents d’aquest any s’ajusta perfectament a la legalitat, ja que compta amb l’informe jurídic de l’Advocacia de la Generalitat” i que “les sentències es refereixen sempre a convocatòries passades” .
Jo no sóc advocat, però crec que això és prevaricació.